logo

13-21 Gorffennaf 2024 13-21 July 2024

croeso
Welcome

Sadwrn 13 Gorffennaf / Saturday 13 July

Noson Gomedi

Y Neuadd Goffa
Ignacio Lopez
Ymunwch â seren “Live At The Apollo”, “Have I Got News For You”, “Comedy Central” a mwy, am ymchwiliad rhyfeddol o ddoniol o ffaeleddau, dirywiaeth a hunanwellhad Cefnogir gan Josh Elton ac Antoinette Keane (MC) Y Neuadd Goffa 8.00yh - drysau a bar yn agor am 7.15pm Noson er budd y Neuadd i gofio am Nick Keane
Tocynnau: £15

Comedy Night

Memorial Hall
Ignacio Lopez
Join the star of “Live At The Apollo”, “Have I Got News For You”, “Comedy Central” and more, for a riotously funny exploration of vices, decadence, and self improvement supported by Josh Elton and Antoinette Keane (MC) The Memorial Hall 8.00pm - doors and bar open at 7.15pm A benefit night for the Hall in memory of Nick Keane
Tickets: £15

Sul 14 Gorffennaf / Sunday 14 July

Crwydro Gerddi

Cyfle i ymweld a rhai o erddi'r dref
Cyfle i ymweld â rhai o erddi’r dref Rhwng 10.45 yb a 4.00yp Lluniaeth ysgafn ar gael yn Eglwys y Santes Catherine a Phafiliwn y Rhandiroedd
Tocyn deuddydd: £5 (yn cynnwys map)

Garden Trail

Visit some of the town's gardens
Visit some of the town’s gardens Between 10.45am and 4.00pm Refreshments available in St Catherine’s Church and the Allotments Pavilion
Two-day ticket: £5 (includes map)

Gwyl Flodau ac Arddangosfa Gelf

Eglwys y Santes Catherine
Ar agor: hanner dydd tan 4.00 yp ddydd Sul ac yna 10.45yb tan 4.00yp ddydd Iau 18 Gorffennaf Lluniaeth ysgafn ar gael. Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar
Mynediad am dimm

Flower Festival and Art Exhibition

St. Catherine's Church
Opening hours: noon to 4.00 pm on Sunday and then 10.45am to 4.00pm until Thursday 18th July Refreshments available. Admission free but donations gratefully received
Free

Cerys Hafana

Capel Y Traeth
Cerys Hafana
Cyfansoddwr ac aml-offerynnwr sy'n manglo ac yn trawsnewid cerddoriaeth draddodiadol ac yn archwilio posibiliadau creadigol a rhinweddau unigryw'r delyn deires. Capel Y Traeth 7.00yh – drysau’n agor am 6.30yh Noddir gan y Chapman Charitable Trust https://ceryshafana.com
£15

Cerys Hafana

Capel Y Traeth
Cerys Hafana
A composer and multi-instrumentalist who mangles, mutates, and transforms traditional music and explores the creative possibilities and unique qualities of the triple harp Capel Y Traeth 7.00pm – doors open 6.30pm Sponsored by The Chapman Charitable Trust https://ceryshafana.com
£15

Llun 15 Gorffennaf / Monday 15 July

Crwydro Gerddi

Cyfle i ymweld a rhai o erddi'r dref
Cyfle i ymweld â rhai o erddi’r dref Rhwng 10.45yb a 4.00yp Lluniaeth ysgafn ar gael yn Eglwys y Santes Catherine a Phafiliwn y Rhandiroedd
Tocyn deuddydd: £5 (yn cynnwys map)

Garden Trail

Visit some of the town's gardens
Visit some of the town’s gardens Between 10.45am and 4.00pm Refreshments available in St Catherine’s Church and the Allotments Pavilion
Two-day ticket: £5 (includes map)

Darlith Goffa David Lloyd George

Y Neuadd Goffa
Mererid Hopwood
Darlith Goffa David Lloyd George (traddodir yn Saesneg) Mererid Hopwood - “The 1923-1924 Welsh Women’s Peace Petition” Athro yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a’r Archdderwydd presennol; enillydd Cadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol; cyn Fardd Plant Cymru; Cymrawd y Gymdeithas Ddysgedig, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Academi Gymreig, Llywydd Anrhydeddus Cymdeithas Waldo Williams ac ysgrifennydd Academi Heddwch Cymru. Y Neuadd Goffa am 7.30 yh – drysau’n agor am 7.00yh Tocynnau: £15 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com) Noddir gan: Cadeirydd Cyngor Gwynedd a Theulu y diweddar Dr a Mrs W R P George
£15

David Lloyd George Memorial Lecture

Memorial Hall
Mererid Hopwood
David Lloyd George Memorial Lecture (delivered in English) Mererid Hopwood - “The 1923-1924 Welsh Women’s Peace Petition” Professor of Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth University and current Archdruid of Wales; winner of the National Eisteddfod of Wales’ Chair, Crown and Prose Medal; former children’s poet laureate of Wales; Fellow of the Learned Society of Wales, University of Wales Trinity Saint David and the Academi Gymreig, Honorary President of the Waldo Williams Society and secretary of Academi Heddwch Cymru. The Memorial Hall at 7.30pm – doors open 7.00pm Tickets: £15 (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com) Sponsored by The Chairman of Gwynedd Council and the Family of the late Dr and Mrs W R P George
£15

Dydd Mercher 17 Gorffennaf / Wednesday 17 July

Cyd Ganu U3A

Gwesty'r Lion
U3A
Cyd Ganu U3A gyda lluniaeth ysgafn Gwesty’r Lion 2.00yp - 4.00yp
Tocynnau: £3 – talu wrth y drws

U3A Sing Along

The Lion Hotel
U3A
U3A Sing Along with refreshments The Lion Hotel 2.00pm - 4.00pm
Tickets £3 - pay on the door

"Llais y Delyn"

Y Neuadd Goffa
Alys Roberts (soprano) a Glain Dafydd (delynores)
Ymunwch â’r soprano Alys Mererid Roberts (WNO, Opera Canolbarth Cymru) a’r delynores gydwladol gwobrwyedig Glain Dafydd ar daith drwy ganrifoedd o gerddoriaeth ar gyfer y llais a’r delyn. Dyma ddatganiad a fydd yn cynnwys cerddoriaeth hyfryd o gyfnod y Baroc hyd at y dydd heddiw a Britten. Dewch i ddarfanfod harddwch a hud y delyn glasurol. Y Neuadd Goffa am 7.30yh - drysau’n agor am 7.00yh Noddir gan y Chapman Charitable Trust
£15 (£10 i fyfyrwyr)

“The Harp’s Voice”

Memorial Hall
Alys Roberts (soprano) and Glain Dafydd (harpist)
Join soprano Alys Mererid Roberts (WNO, MidWales Opera) and award-winning international harpist Glain Dafydd on a journey through centuries of music for the harp and voice. This recital will include exquisite music from the Baroque period through to Britten and the present day. Come and discover the beauty and magic of the classical harp. The Memorial Hall 7.30pm – doors open at 7.00pm Sponsored by The Chapman Charitable Trust
£15 (£10 for students)

Dydd Iau 18 Gorffennaf / Thursday 18 July

Cinio'r Wyl

Caerwylan
Alwena Lamping
Siaradwraig wadd: Alwena Lamping – “The Mariners of Criccieth” Golygydd Cyfres cyrsiau iaith BBC Talk, ieithydd proffesiynol sydd wedi cyfieithu ar gyfer yr heddlu a bod yn rhan o ddatblygu polisi iaith cenedlaethol a phrosiectau rhyngwladol ac awdur "Shipmasters and Shopkeepers" (yn seiliedig ar lythyrau a anfonwyd adref gan forwr ifanc o Gricieth) ac "A Legacy of Welshness" (yn croniclo sut effaith gafodd creu Porthmadog ar deulu ffermio Cymreig) Hanner dydd ar gyfer 12.30yp Caerwylan 2 gwrs a choffi: £30 Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig
£30

Festival Lunch

Caerwylan
Alwena Lamping
Guest speaker: Alwena Lamping – “The Mariners of Criccieth” Series Editor of the bestselling BBC Talk language courses, professional linguist whose work has included interpreting for the police and involvement in national language policy development and in international projects and author of “Shipmasters and Shopkeepers” (based on letters sent home by a young sailor from Cricieth) and “A Legacy of Welshness” (chronicling how the creation of Porthmadog affected a Welsh farming family) 12 noon for 12.30pm 2 courses and coffee: £30 Caerwylan Book early – limited numbers
£30

Nos Wener 19 Gorffennaf / Friday 19 July

Twmpath Dawns efo Aderyn Prin

Y Neuadd Goffa
Aderyn Prin
Noson o hwyl, cerddoriaeth a dawnsio i’r teulu oll efo band ceilidh llawn ysbryd ac asbri Y Neuadd Goffa 7.30yh - drysau a bar yn agor am 7.00pm https://aderynprinceilidhband.godaddysites.com
£10

Ceilidh with Aderyn Prin

Memorial Hall
Aderyn Prin
An evening of fun, music and dancing for the whole family with a band full of verve and panache The Memorial Hall 7.30pm - doors and bar open at 7.00pm https://aderynprinceilidhband.godaddysites.com
£10

Nos Sadwrn 20 Gorffennaf / Saturday 20 July

Cofio'r Cant!

Y Neuadd Goffa
Bobi a phlant yr ardal
I ddathlu canmlwyddiant agoriad y Neuadd, sioe arbennig gan Gwyneth Glyn a Twm Morys, wedi ei chyfarwyddo gan Ben Rosen a’i pherfformio gan bobl a phlant yr ardal yn adrodd hynt a helynt y Neuadd fesul degawd drwy atgo’ a chân. Bydd dau berfformiad, y naill am 1.30yp a’r llall am 7.00yh. Y Neuadd Goffa Noddir gan Menter Môn a MAD Sound and Lighting www.mad-sl.co.uk
Tocynnau: Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

The Hall is a Hundred!

Memorial Hall
Local people and children
To celebrate the centenary of the opening of the Memorial Hall, a show written by Gwyneth Glyn and Twm Morys, directed by Ben Rosen and performed by local people and children telling the story of the Hall decade by decade through anecdote and song. There will be two performances, one at 1.30pm and the other at 7.00pm Sponsored by Menter Môn and MAD Sound and Lighting www.mad-sl.co.uk
Admission free but donations gratefully received.

Nos Sul 21 Gorffennaf / Sunday 21 July

Academi Only Boys Aloud

Y Neuadd Goffa
Academi Only Boys Aloud a Jessica Robinson
Unawdydd gwadd: Jessica Robinson (soprano), Cynrychiolydd Cymru yng Nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd 2023 Sefydlwyd yr Academi yn 2011 i gynnig hyfforddiant mwy arbenigol ac unigol i aelodau Only Boys Aloud sydd wedi dangos yr ymrwymiad a'r potensial cerddorol mwyaf er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau canu a pherfformio. Maent wedi perfformio yn 10 Downing Street, Gwyl Rhyng-Geltaidd Lorient, a Chyngerdd y Coroni yng Nghastell Windsor. Y Neuadd Goffa 7.30yh – drysau’n agor am 7.00yh https://www.aloud.cymru/cy/yr-hyn-a-wnawn/academi-only-boys-aloud/ Noddir gan: Cariad Care Homes www.cariadcarehomes.co.uk
£20

Only Boys Aloud Academi

Memorial Hall
Only Boys Aloud Academi and Jessica Robinson
Guest soloist: Jessica Robinson (soprano), Finalist and Wales’ representative in the Cardiff Singer of the World Competition 2023 The Academi was established in 2011 to offer more expert and individual tuition to members of Only Boys Aloud who have shown the greatest commitment and musical potential so that they may develop their singing and performance skills and has performed at 10 Downing Street, Festival Interceltique Lorient and the Coronation Concert at Windsor Castle The Memorial Hall 7.30pm - doors open at 7.00pm https://www.aloud.cymru/what-we-do/only-boys-aloud-academi/ Noddir gan: Cariad Care Homes www.cariadcarehomes.co.uk
£20