logo

MEHEFIN 15 - 22 JUNE 2019

digwyddiadau
Events

Sadwrn 15eg Mehefin Saturday 15th June

Cerddoriaeth fyw

Y Neuadd Goffa 8.00yh, drysau a bar yn agor am 7.15yh
Jamie Smith's MABON
Cerddoriaeth drawiadol, gyffrous sy'n gyfuniad hudolus o gerddoriaeth byd a gwerin Celtaidd, gyda hiwmor, egni, llawenydd ac angerdd.
Tocynnau: £15

Live Music

The Memorial Hall 8.00pm, doors and bar open at 7.15pm
Jamie Smith's MABON
A distinctive, multi-award winning blend of world music and Celtic roots, presented with good humour, energy, joy and passion.

Tickets: £15

Sul 16eg Mehefin Sunday 16th June

Crwydro Gerddi

Cychwyn o Ystafell Esgob Gwilym, Eglwys Santes Catherine
Cyfle i ymweld â rhai o erddi'r dref gan gynnwys tair ychwanegol eleni. Rhwng hanner dydd a 4.00yp
Cerfluniau yn rhai o'r gerddi. Arddangosfa Crefftau a lluniaeth ysgafn yn Ystafell Esgob Gwilym, Eglwys Santes Catherine
Tickets: Tocyn deuddydd £5 (yn cynnwys map)

Garden Trail

Start Bishop Gwilym Room, St. Catherine's Church
Visit some of the town's gardens with three new gardens added this year between noon & 4pm
Sculptures in some gardens. Crafts Exhibition & refreshments in the Bishop Gwilym Room, St. Catherine's Church
Tickets: Two-day ticket £5 (includes map)

Cerddoriaeth

Y Neuadd Goffa 7.30yh, drws yn agor 7.00yh
Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno "Dathliad Penblwydd Mawr Bronwen"
"Hwyl, Sbri a Lli" efo Bronwen Naish (Bas Dwbl a llif Gerddorol) Maurice Horhut (Piano)
Mynediad am ddim sponsored by Dr Bernd Atenstaedt

music

The Memorial Hall 7.30pm, doors open at 7pm
Music in Criccieth at the Festival presents: "Bronwen's Big Birthday Bash"
A celebration of 'Slap, Tickle & Saw' Bronwen Naish (Double Bass & Musical Saw) Maurice Horhut (Piano)
Admission Free sponsored by Dr Bernd Atenstaedt

Llun 17eg Mehefin Monday 17th June

Crwydro Gerddi

Cychwyn o Ystafell Esgob Gwilym, Eglwys Santes Catherine
Cyfle i ymweld â rhai o erddi'r dref gan gynnwys tair ychwanegol eleni. Rhwng hanner dydd a 4.00yp
Cerfluniau yn rhai o'r gerddi. Arddangosfa Crefftau a lluniaeth ysgafn yn Ystafell Esgob Gwilym, Eglwys Santes Catherine
Tickets: Tocyn deuddydd £5 (yn cynnwys map)

Garden Trail

Start Bishop Gwilym Room, St. Catherine's Church
Visit some of the town's gardens with three new gardens added this year between noon & 4pm
Sculptures in some gardens. Crafts Exhibition & refreshments in the Bishop Gwilym Room, St. Catherine's Church
Tickets: Two-day ticket £5 (includes map)

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell, Trwy garedigrwydd Andrew Kime
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 29 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square, Courtesy of Andrew Kime
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 29 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Darlith

Neuadd Y Pentref, Llanystumdwy drws 7.00yh, 7.30 yh
Darlith Goffa David Lloyd George, "David Lloyd George - Politician as Prophet"
Siaradwr: Elfyn Llwyd, Bargyfreithiwr a chyn Aelod Seneddol

Noddir gan: Mrs M George a Chadeirydd Cyngor Gwynedd.

Tocynnau: £12 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)

Lecture

Village Hall, Llanystumdwy Doors 7.00 pm, 7.30 pm start
David Lloyd George Memorial Lecture, "David Lloyd George - Politician as Prophet"
Speaker: Elfyn Llwyd, Barrister and former Member of Parliament

Sponsored by Mrs M George & The Chairman of Gwynedd Council

Tickets: £12 (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)

Mawrth 18eg Mehefin Tuesday 18th June

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell, Trwy garedigrwydd Andrew Kime
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 29 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square, Courtesy of Andrew Kime
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 29 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Variety Show

Y Neuadd Goffa 7.30 yh, drysiau yn agor am 7.00yh
Y Starlight Players yn cyflwyno "Showcase - A Variety Show
Dilynwch hynt a helynt Chris, Ellie a Jules wrth iddynt geisio ffurfio cwmni theatr yn eu tref. Wrth i'r sioe fynd ymlaen mi fyddwch yn cyfarfod llu o gymeriadau lliwgar o ddifas hawdd cael argraff arnynt, dawnswyr analluog, gofalwyr blin a merched anghofus wrth iddynt ymarfer a pherfformio'r sioe. Gyda chast o dros 30 a chymysgedd o ganu, sgestiau, dawnsio, ymsonau ac eitemau allan o'r cyffredin, mi fydd yna rywbeth i bawb.
Oeddolion £8, Plant (15 oed a llai) £6, Tocyn Teulu (2+2) £25 – Tocynnau ar gael ar lein o www.thestarlightplayers.com neu ae y drws

Variety Show

Memorial Hall 7.30 pm, doors open at 7pm
Starlight Showcase - A Variety Show
Follow the trials and tribulations of Chris, Ellie and Jules as they endeavour to establish a theatre group intheir town. From star struck divas, inept dancers, grump caretakers and absent-minded ladies, you'll meet a colourful range of characters as they rehearse and perform as the show unfolds. With a cast of over 30 and a variety of singing, sketches, dances, monologues and novelty items - there's something for everyone
Adults £8, children aged 15 & under £6, Family ticket 2+2 £25 – Tickets available online via www.thestarlightlayers.com or on the door

Jazz

Cadwalader's, Stryd y Castell, Cricieth 7.30yh - 10 yh
Noson Jazz

Bwyd, hufen iâ a diodydd ar werth.

£5- talu wrth y drws

Jazz

Cadwalader's, Castle Street, Criccieth 7.30 pm - 10 pm
Jazz Night
Having been placed in the Rising Star category of the British Jazz Awards last year, Alex is known to be one of the most in-demand and versatile saxophonists & flautists on the North West and Midlands jazz scene. With a youthful approach spanning a variety of genres from New Orleans to bebop, her swinging, melodic sound is reminiscent of Ben Webster and Lester Young, with influences of early Phil Woods and Sonny Stitt.

Alex looks forward to appearing at Cadwalader’s alongside Greg Robley (bass) and Andy Mackenzie (guitar) for an evening of straight-ahead jazz standards and American Songbook classics.”

Food, ice cream and drinks for sale.

£5 - pay at door

Mercher 19eg Mehefin Wednesday 19th June

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell, Trwy garedigrwydd Andrew Kime
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 29 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square, Courtesy of Andrew Kime
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 29 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Gweithdy Crefft efo Andi Chell

Ystafell Werdd y Neuadd Goffa 10.00yb - 12.30yp
‘Cyflwyniad i greu paentiadau nodwyddau ffelt’

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£25 yn cynnwys defnyddiau

Craft Workshop with Andi Chell

Memorial Hall Green Room 10.00 am - 12.30pm
‘Beginners introduction to creating needle felt paintings’
I am a local artist creating pictures through needle felting. I am self-taught and my work is inspired by the colours in the local area. On this workshop you will be able to experiment with needle felting using different wools, fabrics and techniques. You will then be able to create a needle felted picture to make into a greetings card. The workshop does not involve wet felting or 3D felting, but examples of these will be available to view.

Book early – limited numbers

£25 including all materials

Gŵyl Flodau

Eglwys Santes Catherine, Cricieth

Ar agor: 10.00 yb tan 4.00 yp

Lluniaeth ysgafn ar gael.

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Flower Festival

St. Catherine’s Church, Criccieth

Opening hours: 10.00am to 4.00 pm

Refreshments available.

Admission free but donations gratefully received

Gweithdy Crefft efo Kitty & Flo

Ystafell Werdd y Neuadd Goffa 1.30yp - 4.00yp
‘Defnyddio tecstiliau i wneud tlysau’
Gwneud Brooch Pin Sgarff gyda Kitty & Flo, gan ddefnyddio brodwaith a llaw mewn arddull blodyn pen hadau neu bersli buwch, fe ddangosir amrywiaeth o bwythau i chi gan ddefnyddio'r deunyddiau a ddarperir, croeso i grefftwyr ddibrofiad a chrefftwyr profiadol. Mae Kitty & Flo yn fusnes sydd wedi'i leoli ym Mhorthmadog ac sy'n cael ei reoli gan Sarah Jane Lane, â datblygwyd ei brofiad o frodwaith fel myfyriwr yn yr Ysgol Gwnio Frenhinol.

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£25 yn cynnwys defnyddiau

Craft Workshop with Kitty & Flo

Memorial Hall Green Room 1.30pm - 4.00pm
‘Brooch making using textiles’
Make a Scarf Pin Brooch with Kitty & Flo, using hand embroidery in the style of a seed head or cow parsley flower, you will be shown a variety of stitches using the materials provided, beginners and experienced crafters welcome. Kitty & Flo is a Porthmadog based business managed by Sarah Jayne Lane who’s experience in embroidery was developed as a student of The Royal School of Needlework.

Book early – limited numbers

£25 including all materials

Te Cymreig

Gwesty'r Lion, Y Maes, Cricieth 2.00 yp - 4.00 yp
Te Cymreig
Gyda grwpiau Canu am Hwyl a ukulele U3A yn perfformio cerddoriaeth o Sioeau.
Derbynnir rhoddion wrth y drws

Welsh tea

Lion Hotel, Y Maes, Criccieth 2.00 pm - 4.00 pm
Welsh tea
With U3A Singing for Fun and ukulele groups performing Music from the Shows.
Donations on the door

Cerddoriaeth

Y Neuadd Goffa, Cricieth 7.30 yp, drws yn agor 7.00 yp
Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno 'y brithyll'
Pumawd Piano Pisces a llais yn cyflwyno cyngerdd bywiog ac amrywiol yn cynnwys Pumawd piano yn A fwyaf Schubert, Pumawd piano yn Eb leiaf Johann Hummel, 'Die Forellen'( Y Brithyll) Schubert, Pumawd piano Pisces. Rosie Skelton (ffidil), Helen Schilsky (fiola), Nicola Pearce (soddgrwth), Bronwen Naish (bas dwbl), Anna La Hair (piano) a Ben Ridler (tenor)
£12

music

The Memorial Hall, Criccieth. 7.30 pm, doors open at 7.00pm
Music in Criccieth at the Festival presents: 'The Trout'
Pisces Piano Quintet plus voice present a lively and varied concert in including Schubert Piano Quintet in A major, Hummel Piano Quintet in E flat minor, Schubert 'Die Forellen', Pisces Piano Quintet. Rosie Skelton (violin), Helen Schilsky (viola), Nicola Pearce (cello), Bronwen Naish (double bass), Anna La Hair (piano), Ben Ridler (tenor)
£12

Iau 20fed Mehefin Thursday 20th June

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell, Trwy garedigrwydd Andrew Kime
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 29 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square, Courtesy of Andrew Kime
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 29 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Gŵyl Flodau

Eglwys Santes Catherine, Cricieth

Ar agor: 10.00 yb tan 4.00 yp

Lluniaeth ysgafn ar gael.

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Flower Festival

St. Catherine’s Church, Criccieth

Opening hours: 10.00am to 4.00 pm

Refreshments available.

Admission free but donations gratefully received

SIAMPEN YN ERBYN Y BYD

Gwesty Marine drysau 7.30pm yn dechrau 8.00pm
gyda Morfudd Richards a Sian Lloyd
Cystadleuaeth blasu ac enwi 7 o winoedd pefriog yng nghwmni Morfudd Richards o'r Greenberry Cafe, Llundain a'r meteorolegydd teledu Sian Lloyd, dwy wybodus yn y maes a ffraeth eu sylwadau.

(dros 18 Yn unig)

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£20

CHAMPAGNE v THE WORLD

The Marine Hotel doors 7.30 pm start 8.00pm
with Morfudd Richards & Sian Lloyd
A wonderfully entertaining sparkling wine tasting competition hosted by Morfudd Richards of the Greenberry Cafe, London & Sian Lloyd TV meteorologist. Blind taste 7 sparkling wines with informative and witty banter from the hosts.

 (over 18 only)

Book early – limited numbers

£20

Gwener 21ain Mehefin Friday 21st June

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell, Trwy garedigrwydd Andrew Kime
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 29 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square, Courtesy of Andrew Kime
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 29 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Gŵyl Flodau

Eglwys Santes Catherine, Cricieth

Ar agor: 10.00 yb tan 4.00 yp

Lluniaeth ysgafn ar gael.

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Flower Festival

St. Catherine’s Church, Criccieth

Opening hours: 10.00am to 4.00 pm

Refreshments available.

Admission free but donations gratefully received

Gweithdy Crefft efo Mel Roberts

Memorial Hall Green Room 10.30yb - 12.30yp
Mosaic Workshop with Mel Roberts of Mazin Mosaics

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£25 yn cynnwys defnyddiau

Craft Workshop with Mel Roberts

Memorial Hall Green Room 10.00am - 12.00pm
Mosaic Workshop with Mel Roberts of Mazin Mosaics
Mel Roberts of ‘Mazin Mosaics’ will share with you her vast experience of mosaic making. The workshop will involve creating you own artwork using a number of rigid materials including Welsh slate. Mel is a prolific artist and has hosted many workshops. . (No previous experience is necessary and all materials will be provided.

Book early – limited numbers

£25 including all materials

Cerddoriaeth fyw a dawnsio

Y Neuadd Goffa 8.00yh (doors a bar yn agor am 7.15yh)
London Swing Orchestra
Band "Swing" Oes Jazz o fri rhyngwladol sy'n flaenllaw wrth iddyn nhw ail-greu a dehongli trefniannau gwreiddiol o gerddoriaeth boblogaidd cyfnod y bandiau dawns mawr.
Tocynnau: £15

Live Music & Dancing

The Memorial Hall 8.00pm (doors & bar open at 7.15pm)
London Swing Orchestra
A Jazz Age Swing Band of International reputation who are leading exponents in the re-creation and interpretation of original arrangements of popular music from the great dance band days.

Tickets: £15

Sadwrn 22ain Mehefin Saturday 22nd June

Bwyd

Y Prom 12.00 yp tan 10.00 yh
Grwp Bwyd Gogledd Cymru yn cyflwyno Y Wledd Symudol
Diwrnod llawn bwyd stryd lleol cyffrous a blasus, cwrw a gwinoedd a cherddoriaeth fyw arbennig iawn. Bydd celf a chrefft i’r plant. Digwyddiad drwy’r dydd grêt i’r teulu cyfan. Peidiwch â’i golli!
Tocynnau: £3 (gostyngiad: £2) – plant am ddim

Food

The Esplanade 12.00 pm - 10.00pm
North Wales Food Group present The Movable Feast
A whole day of exciting & delicious local street food, wine & beers accompanied by a brilliant line up of live music. There will be arts & crafts & children’s activities. A great all day event for the family. Don’t miss it!
Tickets: £3 (concession £2) – children free

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell, Trwy garedigrwydd Andrew Kime
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 29 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square, Courtesy of Andrew Kime
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 29 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Gŵyl Flodau

Eglwys Santes Catherine, Cricieth

Ar agor: 10.00 yb tan 4.00 yp

Lluniaeth ysgafn ar gael.

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Flower Festival

St. Catherine’s Church, Criccieth

Opening hours: 10.00am to 4.00 pm

Refreshments available.

Admission free but donations gratefully received

Tân Gwyllt ysblennydd

o’r Castell oddeutu 10.30 yh
Derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Spectacular Fireworks Display

from the Castle Approx. 10.30 pm
Donations gratefully received